چهارشنبه 7 اسفند 1398   15:14:01

 


علی پیری جاری
رییس اداره جذب مشارکتها و تشخیص فرصت های سرمایه گذاری شهرداری کرج
سوابق تحصیلی:کارشناس حقوق ثبتی


 

 

شرح وظایف اداره جذب مشارکتها و تشخیص فرصتهای سرمایه گذاری

 1. شناخت ظرفیت های موجود در شهر و جلب مشارکت .
 2. افزایش سطح اعتماد و باور جامعه محلی به خود در افزایش مشارکت .
 3. برنامه ریزی برای سازمان دادن جامعه محلی در جهت پرداختن به مشکلات و مسائل خود
 4. برنامه ریزی برای افزایش دانش و مهارت و قابلیت مشارکت کنندگان
 5. برنامه ریزی برای تحقق مشارکت به وسیله مردم و با حضور مستقیم آنها .
 6. شناخت موانع اجرایی، اداری و حقوقی و برنامه ریزی به منظور افزایش احتمال تحقق پذیری مشارکت
 7. بررسی نحوه استفاده متمرکز از ظرفیت های در اختیار شهرداری به منظور پشتیبانی های لازم در اجرای طرح های مشارکتی .
 8. ایجاد امکان ارتباط مستقیم و نزدیک با سرمایه گذاران برای مشارکت در پروژه های مشارکتی .
 9. ایجاد امکان تمرکز اقدامات اداری و تسریع در مراحل اجرایی .
 10. برنامه اجرا و ارزیابی اقدامات و طرح های مشارکتی .
 11. برنامه ریزی برای آموزش برای بالابردن سطح فرهنگ ساکنان و مدیریت شهری .
 12. برنامه ریزی برای جلب مشارکت نقش آفرینان و زمینه سازی و تسهیل حضور نقش آفرینان .
 13. تعریف پروژه های ارزش افزا و محرک توسعه در اقتصاد شهری .
 14. هدایت سرمایه ها به سمت توسعه شهری .
 15. انتقال یا توسعه فعالیت های اقتصادی موجود در پروژه های مشارکتی .
 16. بالابردن شان سکونتی محله ها و تشویق به سرمایه گذاران در محله های دارای بافت فرسوده .
 17. فراهم آوردن زمینه ها و بسترهای مشارکت در بین مالکان، ساکنان و سایر اشخاص حقیقی اعم از توسعه گران و سازندگان از طریق اعتمادسازی، ظرفیت سازی و توسعه انواع روش های مشارکت، متناسب با ویژگی های هر محله.
 18. مدیریت جلب و جذب انواع سرمایه های خرد و کلان با استفاده از روش های تامین منابع مالی و مشارکتی برای پروژه های الگو و محرک توسعه در محدوده های مورد عمل .
 19. استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
 20. پیشنهاد، تدوین و بروز رسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرآیندها
 ایمان میرالی
سرپرست اداره بررسی معماری و شهرسازی طرحهای مشارکتی

مدرک تحصیلی: دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری

شرح وظایف اداره بررسی معماری و شهرسازی طرح های مشارکتی

 1. الگوسازی ساماندهی مشارکت در بافت های شهری در نوسازی معماری و نمای شهری
 2. ارتقای کیفیت ساخت و ساز  در پروژه های مشارکتی
 3. تولید علم و انجام پژوهش های راهبردی و کاربرد
 4. تهیه برنامه ها، طرح ها و پژوهش در امر پروژه های مشارکتی
 5. ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم در پروژه های مشارکتی
 6. تهیه و پیگیری تصویب و ابلاغ طرح های شهرسازی و معماری موثر در پروژه های مشارکتی
 7. اصلاح طرح های موجود نوسازی بافت ها و ابنیه
 8. راهبری و نظارت بر مدیران طرح و مجریان و سایر واحدهای مرتبط در حوزه طرح و اجرا
 9. نظارت بر امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای پروژه های مشارکتی
 10. نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای طرح ها و پروژه های مشارکتی
 11. نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوطه از لحاظ نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها
 12. تهیه گزارشات فنی از فعالیتهای انجام شده
 13. تعریف طرح ها و پروژه های مشارکتی پربازده با رعایت طرحهای بالادست شهری و ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری .
 14. استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
 15. پیشنهاد، تدوین و بروز رسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرآیندها
 
علی باقری

-  سرپرست معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی 

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانیشرح وظایف اداره ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

 1. اجرا و ارزیابی اقدامات و طرح های مشارکتی .
 2. دوین و بررسی روشهای مالی و بررسی اقتصادی پروژه های آماده جهت سرمایه گذاری .
 3. هماهنگی و پیگیری امور مربوط به کمیته مالی و اقتصادی طرحها .
 4. پاسخگویی به سرمایه گذاران متقاضی .
 5. ارزیابی و بررسی طرهای پیشنهادی .
 6. انجام ارزیابی های اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری و نهایی کردن آنها جهت ارائه به هیات عالی سرمایه گذاری.
 7. برگزاری جلسات مشاوره اقتصادی و مالی با کارشناسان درون سازمان و برون سازمانی در امر سرمایه گذاری .
 8. حضور در جلسات هیات عالی سرمایه گذاری جهت مشاوره مالی و اقتصادی .
 9. انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق .
 10. استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
 11. پیشنهاد، تدوین و بروز رسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرآیندها

 

محمد علی قاسمی
سرپرست اداره فنی و کنترل پروژه
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران و مهندسی مدیریت ساخت از دانشگاه علوم تحقیقات

مشاور عمرانی قراردادهای شهرداری کرج 96-98
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 91-92

شرح وظایف اداره فنی و کنترل پروژه

 1. نظارت بر هماهنگی و کنترل عملیات و فعالیتهای اجرایی، فنی و مهندسی در پروژه های مشارکتی
 2. نظارت بر تهیه و طرح ها و در پروژه های مشارکتی
 3. شرکت در جلسات شوراها و کمیسیون ها در اجرای مصوبات مربوطه
 4. نظارت و هماهنگی و کنترل عملیات و فعالیتهای اجرایی فنی و مهندسی، ابنیه ی تاسیسات در پروژه های مشارکتی
 5. نظارت بر تهیه و تنظیم طرح ها و پروژه های زیربنایی در پروژه های مشارکتی
 6. مطالعات درباره بهای اسناد مطابق با استانداردهای جاری و پیشنهاد قیمتی که برای این اسناد در هر معاکله باید معلوم شود در پروژه های مشارکتی
 7. بررسی و ضبط یا آزاد کردن ضمانتنامه های مشارکت کنندگان طبق آیین نامه مربوط و براساس مفاد شرایط عمومی پیمانها
 8. نظارت بر تحویل موقت و قطعی در پروژه های مشارکتی
 9. تشریفات مربوط به تمدید یا تغییر مدت قراردادهای پروژه های مشارکتی
 10. تایید دستورالعملهای سیستم کنترل کیفیت، عملیات اجرایی واحدهای تابعه حوزه معاونت فنی و عمرانی و نظارت بر اعمال آنها
 11. تهیه گزارش های لازم از وضعیت طرح ها و پروژه ها و سایر موارد و ارائه به مراجع ذی صلاح
 12. همکاری با واحدهای ذیربط در ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت بخش غیر دولتی در امور اجرایی سازمان
 13. بررسی علل سوانح و تنظیم دستورالعمل های ایمنی
 14. ابلاغ کلیه دستورکارها و صورتجلسات احجام به پیمانکاران
 15. بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر
 16. پیگیری جمع آوری و تدوین و ابلاغ بخشنامه های فنی و مقررات جدید مرتبط با اجرای با کیفیت پروژه ها
 17. تصمیم رسیدگی به درخواست های پیمانکاران برای تحویل موقت و قطعی پروژه ها
 18. تصمیم گیری در رابطه با نکات مبهم نقشه ها و آیتم های ابلاغی به پیمانکار
 19. شرکت در جلسات کارگاهی مستمر و کنترل و پیگیری برنامه زمانبندی پروژه ها
 20. شرکت در جلسات کمیسیون فنی و هیات عالی بررسی طرحها و پروژه های عمرانی
 21. ارزیابی اقتصادی و تعیین بودجه های لازم براساس مدلهای اقتصادی رایج و اعتبارات تخصیصی سازمان به منظور توجیه اجرای پروژه .
 22. انجام سایر اموری که از طرف مقام مافوق ارجاع میشود نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب
 23. نظارت و کنترل بر عملکرد پیمانکاران در اجرای پروژه ها با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و تایید صورت وضعیتها
 24. پیگیری جهت اجرای به هنگام پروژه ها در شهرداری
 25. ارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده مربوطه
 26. ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه با مناطق
 27. ایجاد وحدت رویه در کلیه مناطق براساس دستورالعملها و روش نظارتی حوزه عمران
 28. بررسی تاخیرات در پروژه ها و علل آن
 29. بررسی تخلفات ناظرین در زمینه های فنی و ضوابطی
 30. بررسی و تعیین جرائم پیمانکار بر حسب آیین نامه های موجود
 31. برگزاری جلسات کمیسیون ویژه
 32. برنامه ریزی جهت استقرار و تداوم نظام مستندسازی در پروژه های عمرانی
 33. پیگیری جهت یافتن راهکار مناسب در خصوص رفع مشکلات و تاخیرات پیش آمده در پروژه ها
 34. تخصیص نظارت کارگاهی و نظارت سر ناظر به پروژه
 35. تشکیل و حضور در جلسات ارزیابی پیمانکاران
 36. تشکیل و حضور در جلسات ارزیابی پیمانکاران
 37. تهیه و تدوین ضوابط و بخشنامه های نظارتی
 38. تهیه و تدوین ضوابط و بخشنامه های نظارتی
 39. رسیدگی به مکاتبات پیمانکاران
 40. شرکت در جلسات بررسی طرحها
 41. شرکت در جلسات دوره ای پروژه های مناطق و تهیه مکاتبات لازم جهت رفع مشکلات پروژه ها
 42. شرکت در جلسات کمیته
 43. شرکت در جلسات هماهنگی بین واحدهای تابعه مدیریت اجرا و نظارت

 1. شرکت در کمیسیون تحویل پروژه ها در صورت ضرورت علاوه بر حضور سر ناظرین
 2. کنترل اجرای مفاد قراردادهای پیمانکاران و انطباق با ضوابط و بخشنامه ها
 3. کنترل و نظارت کلان بر پیشرفت پروژه ها
 4. استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
 5. پیشنهاد، تدوین و بروز رسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرآیندها

 


مهندس علی آقایی تنها
معاون  فنی و کنترل پروژه سازمان سرمایه گذاری
مدرک تحصیلی: لیسانس عمران - عمران
فوق لیسانس شهرسازی - طراحی شهری
سوابق اجرایی:
مدیر پروژه های شهری معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج
رییس اداره معابر معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

 

شرح وظایف معاونت فنی و کنترل پروژه

 1. نظارت بر هماهنگی و کنترل عملیات و فعالیتهای اجرایی، فنی و مهندسی در پروژه های مشارکتی
 2. نظارت بر تهیه و طرح ها و در پروژه های مشارکتی
 3. شرکت در جلسات شوراها و کمیسیون ها در اجرای مصوبات مربوطه
 4. نظارت و هماهنگی و کنترل عملیات و فعالیتهای اجرایی فنی و مهندسی، ابنیه ی تاسیسات در پروژه های مشارکتی
 5. نظارت بر تهیه و تنظیم طرح ها و پروژه های زیربنایی در پروژه های مشارکتی
 6. مطالعات درباره بهای اسناد مطابق با استانداردهای جاری و پیشنهاد قیمتی که برای این اسناد در هر معاکله باید معلوم شود در پروژه های مشارکتی
 7. بررسی و ضبط یا آزاد کردن ضمانتنامه های مشارکت کنندگان طبق آئین نامه مربوط و براساس مفاد شرایط عمومی پیمانها
 8. نظارت بر تحویل موقت و قطعی در پروژه های مشارکتی
 9. تشریفات مربوط به تمدید یا تغییر مدت قراردادهای پروژه های مشارکتی
 10. تایید دستور العملهای سیستم های کنترل کیفیت، عملیات اجرایی واحدهای تابعه حوزه معاونت فنی و عمرانی و نظارت بر اعمال آنها
 11. تهیه گزارش های لازم از وضعیت طرح ها و پروژه ها و سایر موارد و ارائه به مراجع ذیصلاح
 12. همکاری با واحدهای ذیربط در ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت بخش غیر دولتی در امور اجرایی سازمان
 13. بررسی علل سوانح و تنظیم دستورالعمل های ایمنی
 14. انجام سایر اموری که از طرف مقام مافوق ارجایع میشود
 15. نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
 16. نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروز رسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرآیندها

 

محمد جواد مهرور
رییس اداره توسعه و منابع سازمان سرمایه گذاری 


 

شرح وظایف اداره توسعه مدیریت و منابع

 1. اجرای دقیق آئین نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 2. نظارت بر کلیه امور اداری، توسعه سرمایه انسانی و مالی با توجه به ضوابط تعیین شده .
 3. تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، اصلاح و تفریغ بودجه و نظارت بر حسن اجرای آن
 4. نظارت بر تشکیلات اداری، شرح وظایف واحدهای سازمانی و شرح وظایف کارکنان براساس ضوابط و مقررات مورد عمل و ابلاغ به واحدهای مربوطه و نظارت بر حسن انجام آن
 5. نظارت بر تطبیق وضعیت نیروی انسانی با ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب و بکارگیری نیروهای جدید از طریق اداره کل سرمایه انسانی شهرداری .
 6. نظارت لازم در خصوص انجام مراحل ترفیع، ارتقا و انتصاب کارکنان طبق مقررات، ضوابط و اختیارات تفویضی .
 7. نیاز سنجی و تلاش در جهت توسعه، تعالی و توانمندسازی سرمایه انسانی .
 8. کنترل  و بررسی صورت وضعیت ها و اسناد مالی .
 9. نظارت بر انجام معامله ها و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واخدها .
 10. تهیه و کنترل اعتبارهای مصوب و پیش بینی اعتبارهای آینده و کنترل جذب بودجه سال جاری .
 11. نظارت بر تنظیم کلیه اسناد معامله و قراردادها .
 12. نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و دستورالعملهای اداری و مالی .
 13. نظارت و مدیریت بر حفظ و نگهداری اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول .
 14. نظارت بر انجام امور سیستم های مکانیزه در سازمان و نظارت بر قراردادهای نرم افزاری و سخت افزاری سازمان
 15. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف .
 16. استخراج، مستندسازی، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
 17. پیشنهاد، تدوین و بروز رسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرآیندها
 18. صدور دستورات لازم به منظور تامین وسائل و ملزومات مورد نیاز شهرداری صدور دستورالعمل های مالی برابر مقررات مصوب جهت بکارگیری در شهرداری در سازمان
 19. نظارت بر تامین وسائل و ملزومات مورد نیاز شهرداری در سازمان
 20. نظارت بر عملیات حسابرسی داخلی در سازمان
 21. نظارت و بررسی بیلان عملکرد مالی و صورتحسابهای سازمان
 22. نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها و اجرای مفاد آنها در سازمان
 23. نظارت بر وصول درآمدها و سعی در ازدیاد درآمدها در سازمان
 24. نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده در سازمان
 25. نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی و ارائه راه حل های مناسب به منظور پشبرد اهداف سازمان
 26. حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های مربوط به سازمان، اجرای صحیح عملیات مالی و بودجه مطابق با موازین قانونی
 27. هدایت مسئولین و راهنمایی آنان در جهت تدوین یا اصلاح مقررات، آیین نامه ها و رفع نارسائیهای موجود
 28. کنترل بودجه و اعتبارات و موجودی نقدی و تامین پرداخت های قاننی و قراردادی و حقوق و مزایا و دستمزد مستند بر احکام صادره و رئیس سازمان و اجرای سایر مقررات مالی سازمان
 29. کنترل کلیه درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و هرگونه عملیات مالی سازمان
 30. نظارت بر حسابهای نهایی، ترازنامه و سود و زیان و بستن حسابها در پایان سال طبق مقررات و موازین قانونی
 31. تسلیم حساب عملکرد سالیانه و حساب سود و زیان بیلان مالی آخرسال جهت طرح در شورای سازمان
 32. کنترل و ارزیابی عملکرد فعالیت پیمانکاران خدماتی، بهداشتی، ترابری و حمل و نقل و اتخاذ تصمیمهای مناسب
 33. نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات سازمان و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده قسمتها
 34. نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی سازمان
 35. تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور
 36. تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و تراز نامه سالانه سازمان و بررسی و تایید آنها
 37. اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه
 38. بررسی عملکرد مالی سازمان و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
 39. نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های سازمان و نظارت بر نحوه عملکرد آنها
 40. همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح بودجه ، با توجه به آئین مالی سازمان و دستورالعملهای صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط
 41. اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارت بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی
 42. اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حواله جات انبارها
 43. ساده سازی و یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدهای سازمان
 44. بررسی ثبت مبالغ اعتبارات مصوب در دفاتر اعتبرات نقدی و همچنین بررسی سیستمی دفاتر روزانه کل، معین و روزنامه
 45. بررسی و ثبت درآمدها در کدهای مربوطه
 46. بررسی تراز نامه آزمایشی مانده گیری و بستن حساب جهت اصلاح
 47. بررسی و بکارگیری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و فعالیت ها و عملکردها
 48. پیگیری و همکاری به منظور طراحی، اجرا و به هنگام سازی سیستم های مکانیزه و نرم افزاری وصول درآمد
 49. پیگیری وصول عوارض  سازمان های دولتی
 50. پیگیری و همکاری به منظور طراحی، اجرا و به هنگام سازی سیستم های مکانیزه و نرم افزاری وصول درآمد
 51. پیگیری وصول عوارض سازمان های دولتی
 52. پیگیری و همکاری به منظور طراحی و تشکیل بانک های اطلاعاتی درآمدی مورد نیاز
 53. تهیه فهرست های لازم در مورد پرداخت های مختلف جهت ارائه به مقامات مافوق
 54. دریافت و تفکیک حساب های درآمدی جهت ممیزی
 55. کمک در تهیه صورت های مغایرت های بانکی
 56. همکاری به منظور مطالعه، بررسی و شناخت منابع پایدار درآمدی و بازنگری در منابع درآمدی و تیه و تدوین روش های وصولی آن و کنترل و نظارت بر آنها و شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری و ارائه راهکار برای رفع آن
 57. همکاری در اتخاذ تدابیر لازم به منظور مطالعه و تشخیص و استیفای حقوق سازمان و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
 58. همکاری در تهیه و تدوین بودجه درآمد پیشنهادی جهت تصویب در شورای شهر (بودجه مصوب و متمم)
 59. همکاری در نظارت بر کلیه امور واحد تحت سرپرستی و صدور دستورات و تصمیمات لازم و کوشش در رفع نواقص
 60. تلاش در جهت به هنگام سازی سیستم های مکانیزه و نرم افزاری وصول درآمد
 61. نظارت بر وصول درآمدهای سازمان و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
 62. برنامه ریزی برای ساده سازی و یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدهای سازمان
 63. همکاری در نظارت بر درآمد حاصل از اموال غیرمنقول و حاصل از فروش اموال و املاک سازمان با توجه به دستورالعمل های صادره
 64. تهیه و تنظیم لوایح دفاعی در مورد آراء صادره از سوی دیوان عدالت در خصوص اعتراض مودیان نسبت به عوارض
 65. استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
 66. پیشنهاد، تدوین و بروز رسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرآیندها

            

 شماره تلفن :                                    31-32756330-026

شماره فاکس:                                    31-32756330-026 
پست الکترونیکی :                              sarmayeh@karaj.ir

آدرس :کرج- بلوار دانش آموز - ابتدای بلوار علامه جعفری- جنب بازار روز لاله- سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی                                                         
فرصتهای سرمایه گذاری
آرش ارشد
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
متولد: 1355

تحلیلگر سیستمهای اقتصادی اجتماعی
مدیر عامل موسسه تحقیقاتی فروغ صنایع از 1379 الی 1387
مدیر عامل شرکت اچ اف ای مهندسین مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری از 1387 الی 1396
(عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی) 
ارزیابی و امکان سنجی بیش از یکصد و هفتاد هزار میلیارد ریال پروژه صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی
نظارت بر نحوه مصرف منابع طرحهای گوناگون اقتصادی به ارزش نود هزار میلیارد ریال 
فايلها
دکتر.docx 33.404 KB


شهرداری کرج با موافقت شورای اسلامی شهر و مطابق با قوانین موضوعه ، موجودیت و تشکیل اداره سرمایه گذاری و جلب مشارکتها را اعلام نموده و پر واضح است که ورود شهرداریها به حوزه های جدید سرمایه گذاری به عنوان متولی اداره شهر ها بسیار ضروری می نماید. به ویژه با تغییر راهبرد شهرداریها از انجام صرف امور خدمات شهری به حوزه های فرهنگی هنری و فن اوریهای نوین ایجاب میکند که در جهت تلاش و یافتن اینگونه سرمایه گذاری و ایجاد درامد پایدار و مستمر باشند و اذا لزوم جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به سمت و سوی توسعه عمران و ابادانی شهر تقریبا مورد اتفاق نظر تمام کارشناسان و مدیران میباشد که بدون دخالت ،مشارکت و سرمایه گذاری مردم پروسه توسعه و ابادانی و مهیا نمودن رفاهیات شهروندان با مشکل مواجه خواهد گردید و علیهذا ضرورت مشارکت موثر مردم در تحقق پیشرفت و توسعه شهری قاطبه مدیران میباشد مدیریت سرمایه گذاری و جلب مشارکتهای شهرداری کرج برای رسیدن و تحقق اهداف پیشگفته در پیشبرد اهداف منظور ، متناسب با برنامه ها به زعم قاطبه کارشناسان و پژوهشگران حوزه های علوم اقتصاد ، برگزیده ترین راه ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی ، آبادانی و رونق در گرو جلب سرمایه و سرمایه گذاری موثرمیباشد. بدین جهت که سرمایه گذاری در حوزه های مدیریت شهری همزمان با اصلاح نظام مدیریتی ، تبادل تجربیات اقتصادی و انتقال دانش نوین تکنولوژی و فناوری بروز را به همراه خواهد داشت به همین منظور کلانشهر کرج مصم گردید تا مبادرت به تشکیل حوزه مدیریت و سرمایه گذاری و مشارکت اقشار مختلف در امر توسعه ، نوسازی و ایجاد فضاهای عملکردی گوناگون مورد نیاز کلانشهر منطبق با معیارها و اصول معماری و شهرسازی نوین گام بردارد. در راستای سهولت و سرعت در نحوه بکارگیری و جذب سرمایه های مردمی در انتظام بخشیدن به این بخش و ایجاد درامدهای پایدار به منظور توسعه شهری در اتیه و ایضا در سمت اجرای سیاست خودکفایی و جلب مشارکت شهروندان و علاقه مندان به مشارکت و سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مرتفع نمودن موانع و مشکلات و قوانین بالا دستی به طور جدی پیگیر میباشد که مقدمات این ارتقا در دست اقلام میباشد که به طبع از نعایم آن داشتن شهری زیبا و متناسب با پیشرفت های نوین در جهان که خود رفاه و رضایت شهروندان و جلب و اعتلای صنعت توریسم را در پی خواهد داشت این مدیریت انتظار همکاری مضاعف به منظور همگرایی بیشتر از تمامی ارکان سازمان بزرگ شهرداری کرج را داشته و بر این باور است تا با همگرایی بیشتر به مقاصد متعالی نائل آییم
 

 
                                                                                                                                                         

1
از تا

تعداد بازديد اين صفحه: 88864
تعداد بازديد کنندگان سايت: 26793697 تعداد بازديد زيرپورتال: 98077 اين زيرپورتال امروز: 91 سایت در امروز: 18103 اين صفحه امروز: 74
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.